Stichting Schaapskudde Utrechtse Heuvelrug

Het bestuur:

E.C. Floor Voorzitter Secretaris

W. Floor Penningmeester

Contactgegevens:

Info @ schaapskuddeutrechtseheuvelrug . nl

Identificatie gegevens:

KvK   : 85324760

RSIN : 863585863

Uittreksel Statuten:

Doel Artikel

 1. De stichting heeft ten doel het instandhouden en beheren van een of meer traditioneel gescheperde schaapskuddes van inheemse Heideschapen waaronder het Veluws, Kempisch, Drents en Schoonenbeker Heideschaap en wel voor:
 2. een doelgericht beheer van de heideterreinen of andere natuurgebieden
 3. de instandhouding van cultuurhistorische waarde
 4. de instandhouding van oude inheemse schapenrassen
 5. het vervullen van een recreatieve en educatieve functie en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 6. het opvangen van schapen in nood
 7. Een Opvang en levenslange verzorging van schapen en geiten die, als ze elders economische niet houdbaar zijn verzorgd kunnen worden.
 8. Behoud van het vak van schaapsherder en schaapskudde als onderdeel van het Cultureel Erfgoed.

De stichting beoogt niet winstgevend te zijn. Bestuur Artikel 7 Lid 3. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Behoud van een schaapskudde, met inheemse Nederlandse schapenrassen. Zichtbaarheid in het landschap van de Utrechtse Heuvelrug. Opvang en levenslange verzorging van schapen en geiten die,  als ze elders economische niet houdbaar zijn verzorgd kunnen worden. Behoud van het vak van schaapsherder en schaapskudde als onderdeel van het Cultureel Erfgoed.

Onze kudde werkt volgens een duurzame methode. In het huidige tijdperk is duurzaam werken een must, het verminderen van fosiel bramdstof verbruik, ecologisch begrazen met een oog voor de natuur. Zo werken wij ook met geboorte beperking, alleen dan wanneer onze kudde uitbreiding nodig heeft komen er lammetjes bij om de kudde aan te vullen. Rammetjes worden hamels en gaan ook met de kudde mee. Onze schapen, ook onze rammetjes, worden niet geslacht en mogen hun hele leven bij de kudde blijven. Als de dieren te oud worden om in de kudde mee te lopen mogen zij van hun oude dag genieten op een pensioen weide.

WP_20151029_006[1]

Beleidsplan Schaapskudde Utrechtse Heuvelrug 2022

 De schaapskudde is eigendom van de Stichting Schaapskudde Utrechtse Heuvelrug. Deze stichting voert het beheer over de kudde met zijn herders in diverse open en gesloten Natuurgebieden. De Stichting werkt met een gescheperde kudde, een kudde met een herder, van inheemse heideschapen waaronder het Veluws, het Kempisch, het Drents en andere  heideschaap rassen welke bij onze kudde zijn opgevangen.

Dit maakt een specifieker heidebeheer mogelijk en maakt een stukje geschiedenis zichtbaar. Bovendien is de gescheperde kudde cultuur historie en immaterieel erfgoed.

Missie

Schaapskudde Utrechtse heuvelrug heeft als doel:

 1. Zichtbaar zijn voor het publiek in de natuurlijke ruimtes op de Utrechtse Heuvelrug waar de schaapskudde op een ecologische en duurzame verantwoorde methoden verschillende natuurterreinen onderhoud.
 2. Educatie verstrekken aan jeugd en volwassenen over het nut en doel van natuurlijke schapenbegrazing.
 3. De schapen in de kudde een plaats te bieden in hun eigen habitat voor het leven. Geen enkel dier in de kudde zal als slachtvee worden aangeboden, nog worden verkocht. Eenmaal in de kudde, blijven de dieren in de kudde zolang zij leven.
 4. De herders geven indien gevraagd informatie aan het publiek over de natuurterreinen, de doelstellingen hiervan, de historie, gids, gedrag en regels in de natuur algemeen.

 Toekomst

De schaapskudde zal de natuurterreinen onderhouden en zo mogelijk een lang aaneengesloten traject over de Utrechtse Heuvelrug volgen om langs deze route de inheemse zaden van de diverse flora te verspreiden en zo een lange corridor te vormen voor de flora en fauna in op de Utrechtse Heuvelrug. De biodiversiteit te verbeteren en de natuur te beheren.

Het bestuur van Stichting Schaapskudde Utrechtse Heuvelrug heeft het volgende ambitieniveau beschreven.

 De bedrijfsvoering richt zich op de kerntaak begrazing en verzorging van de dieren in de schaapskudde.

Professionaliteit van zowel het beheer en onderhoud van natuurterreinen en van beleving en toerisme staan centraal. Wij zorgen voor tevreden terreineigenaren en bezoekers (recreanten). Stichting Schaapskudde Utrechtse Heuvelrug organiseert educatieve wandelingen en andere activiteiten voor jong en oud in de natuur.

De komende jaren richt de Stichting Schaapskudde Utrechtse Heuvelrug zich ook op de ontwikkeling van wol producten en het ambachtelijk verwerken hiervan en daarmee kennis verspreiden van oude technieken.

Uitvoering speerpunten 2022

 • Het herijken en verder uitwerken van onze strategische visie
 • Uitvoeren begrazing en drukbegrazing in verschillende natuurgebieden en het onderhouden van natuurlijke corridors en verbindingen.

Inkomsten Stichting Schaapskude Utrechtseheuvelrug

De stichting verwerft inkomsten door begrazing in opdracht, verkoop van wol en wolproducten, educatieve activiteiten en fondsenwerving.