Begrazing

Natuurbegrazing door een schaapskudde is een natuurlijke, duurzame, milieuvriendelijk en ecologisch verantwoord alternatief voor andere beheersmaatregelen in de natuur, zoals maaien, plaggen en bemesten. Schaapskuddes zijn al eeuwenlang verbonden met de natuur in Nederland. Heidevelden, bosranden en schrale natuurgebieden hebben profijt van schapenbegrazing.

Schapen kunnen op plaatsen komen die voor mensen en machines vaak minder toegankelijk zijn. Een gescheperde kudde (met herder) graast bovendien daar waar de herder en dus de opdrachtgever het wil. Dit is direct ook het verschil met een kudde loslopende runderen, paarden of herten. Een schaapskudde kan worden ingezet voor begrazing van invasieve exoten, grassen, ruigteplanten, droge heidevelden, voedselarme stuifzanden, natte heides, en schraalgraslanden. Door deze gebieden gefaseerd te begrazen en de schapen de ongewenste planten weg te laten eten, krijgen  heideplanten en (bloemrijke) kruiden weer de kans om te bloeien en zaad te zetten. Zonder schapenbegrazing zouden heidevelden binnen korte tijd dichtgroeien tot bos. Dit is de reden dat natuurorganisaties, landgoedeigenaren en andere grondbezitters ons met de schaapskudde inhuren om het natuurgebied te onderhouden. Schapen grazen selectief en dit is beter voor de diversiteit. Met hun hoefjes bewerken ze de grond en in hun vacht nemen ze sporen en zaden mee van het ene gebied naar het andere.

WP_20150916_010[1]

In overleg met natuurbeheerders en grondeigenaren wordt vergrassing en verbossing strategisch tegengegaan, zodat in heide en graslanden de variatie terugkomt. Gebieden met gevoelige en kwetsbare flora en fauna worden ontzien in bepaalde perioden, door met lichte graasdruk te begrazen.

Tot slot geeft een begrazing met een schaapskudde in natuurterreinen een prachtig landschapsbeeld, waarvan recreanten ook kunnen genieten. Hiermee draagt een schaapskudde ook bij aan de natuurbeleving dicht bij huis.

De schaapskudde van stichting Schaapskudde Utrechtse Heuvelrug begraast natuurterreinen in de provincie Utrecht. Maar ook golfterreinen en landgoederen worden door de schaapskudde onderhouden.

Voor meer informatie over de mogelijkheden van begrazing kunt u contact opnemen via info @  schaapskuddeutrechtseheuvelrug . nl

Wij zijn sinds 1 juni 2023 een stichting met een ANBI status.